Burxant a fons

Què és l’Economia Social i Solidària?

L’Economia Social i Solidària (ESS) està feta d’iniciatives quotidianes en el treball, el consum, l’estalvi, la cura de les persones i l’entorn que posen la resolució de les necessitats personals i col·lectives al centre de la seva activitat, a diferència del sistema capitalista on el centre hi col·loca el capital. La quotidianitat d’aquestes iniciatives està  basada en unes pràctiques que no subordinen l’esfera social a l’econòmica.

Aquest model econòmic és pràctica econòmica i moviment social; exerceix l’economia al servei de les persones, organitzada democràticament, amb responsabilitat social i arrelament territorial; un dels  seus horitzons més transformadors és la intercooperació i la consolidació de mercat social, una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funcioni amb criteris democràtics, ecològics,  feministes i solidaris, constituïda per empreses de l’economia social i solidària i per consumidors i estalviadors individuals i col·lectius.

A la vegada, moltes de les expressions de l’ESS es vertebren en tant que moviment  sociopolític en estructures federatives i xarxes, i a Barcelona, de forma incipient, s’articulen territorialment  als seus barris. L’Impuls Cooperatiu de Sants és l’estructura comunitària de promoció de l’ESS al Districte de Sants Montjuïc, que camina cap a vertebrar un barri cooperatiu.

L’ESS camina cap a una transformació que va més enllà d’un canvi superficial, sinó que qüestiona i proposa un altre escenari que fa trontollar les arrels opressives estructurals del sistema econòmic capitalista, patriarcal i racista. L’ESS, doncs, té un àmbit propi, diferent del privat capitalista i del públic estatal. Les expressions que conformen les diferents iniciatives són diverses: cooperativa, associativa, mutualista i comunitària de l’activitat socioeconòmica. Es compta, doncs, amb un ampli ventall de possibilitat que permeten emmarcar una iniciativa de caràcter col·lectiu de vocació de funcionament democràtic i voluntat de transformació social; a continuació expliquem una forma jurídica possible que hi dóna resposta: la cooperativa.


Font: L’economia social i solidària a Barcelona (2016). Anna Fernàndez, Ivan Miró (La Ciutat Invisible)

Comparteix!